Visselblåsning

Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktionen innebär att alla medarbetare och alla som jobbar för eller med Storex, på ett säkert och tillgängligt sätt, ska kunna påkalla uppmärksamhet kring missförhållanden på arbetsplatsen. Det kan vara allting från lagbrott, korruption, pengatvätt, jäv, annan kriminell verksamhet samt andra överträdelser utifrån Arbetsmiljölagen.

Det ska vara rapporter om missförhållanden och oegentligheter så som mutor och bedrägerier som är kopplade till arbetsplatsen samt vara av allmänt intresse för att visselblåsaren ska omfattas av skyddet enligt lagen. När det gäller klagomål eller mindre förseelser ska det gå via verksamhetens rutiner för tillbud eller att man framför synpunkter till chef, ledning eller skyddsombud.

Som medarbetare på Storex är du skyldig att informera din närmsta chef eller företagets VD om du misstänker missförhållanden enligt ovan. Om du av någon anledning inte känner dig bekväm med att informera din närmsta chef eller VD ska du använda dig av Storex visselblåsarfunktion.

Visselblåsarfunktionen fungerar enligt nedan

  1. Skriv ett brev (anonymt om du önskar) med den information du vill göra Storex uppmärksam på. Du kan även mejla (inte anonymt), boka möte på telefon eller ses fysiskt (inte anonymt).

  2. Märk brevet med ordet: Visselblåsarinformation. Stoppa brevet i ett kuvert, uppmärkt visselblåsning, och lägg kuvertet i Storex postlåda för rapportering. Alternativt posta brevet till Lillsjövägen 13, 136 50 Haninge.

  3. Kuvert märkta med visselblåsning öppnas och läses tillsammans av Storex HR-generalist och COO. Dessa personer är skyldiga att utreda informationen och vidta lämpliga åtgärder.

Den som rapporterar ska få en bekräftelse inom sju dagar på att rapporten är mottagen. Det gäller dock inte om personen avsagt sig rätten att få en bekräftelse.

Den person som rapporterar ska också i rimlig omfattning få återkoppling om vilka åtgärder som vidtagits som uppföljning.

Den rapporterande personen ska få information om uppföljningen på ett så heltäckande sätt som möjligt. Det innebär dock att man inte nödvändigtvis alltid har rätt att få information om samtliga åtgärder som har vidtagits som uppföljning och skälen för dem. Det kan finnas hinder att återkoppla till exempel på grund av tystnadsplikt och sekretess.

Återkoppling till anonym visselblåsare
Återkoppling sker till alla medarbetar via morgonmöten som hålls två gånger i veckan eller via veckovisa avdelningsmöten. Föräldralediga och sjukskrivna informeras via mejl, sms eller telefon.

Visselblåsning via fysisk träff
Visselblåsare bokar ett möte med HR-generalist för att muntligen rapportera. Visselblåsare kommer få frågan om det är ok att samtalet dokumenteras. Samtidigt beslutas om hur visselblåsaren önskar få återkoppling.

Visselblåsning via mejl
Visselblåsare mejlar till visselblas@storex.se och återkoppling sker till samma mailadress som mejlet kom ifrån.

Visselblåsning via telefonsamtal
Visselblåsare kontaktar HR-generalist via telefon. Visselblåsare kommer få frågan om det är ok att samtalet dokumenteras. Återkoppling till visselblåsaren sker via samtal.

Det finns inte något tvång eller krav på visselblåsaren att gå till Storex egen rapporteringskanal först.

Arbetsmiljöverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Integritetsskyddsmyndigheten är tre av de myndigheter som fått uppdraget att verka som en extern funktion vart du än arbetar.

Det är strängt förbjudet att hämnas eller utsätta en medarbetare för repressalier efter att de lämnar in en visselblåsar rapport, görs det kan de resultera i disciplinära åtgärder inklusive uppsägning. Se Lag (2016:749)

Kontaktinformation

Jourtelefon till arbetsmiljöverket: 08-737 15 55 (efter kontorstid)
Arbetsmiljöverket: 010-73 90 00
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: 0771-240 240
Integritetsskyddsmyndigheten: 08-657 61 00

Visselblåsarfunktion / HR-generalist: 0702-447855
Mail: visselblasare@storex.se