Välj en sida

Vårt miljöarbete

Vårt övergripande mål är att verksamheten ska genomsyras av miljöhänsyn i alla led och miljöarbetet är en integrerad del i vår affärsidé. Vi arbetar aktivt för att öka miljömedvetenheten i det dagliga arbetet, både internt och i relationen med våra underleverantörer.

Vårt logistiksystem är effektivt och hjälper oss att vara resurssnåla och kapa mellanled. Vi investerar kontinuerligt i informationsteknik som resulterar i såväl miljö- som tidsbesparande rutiner. Samtliga transporter planeras  med så liten miljöpåverkan som möjligt och i produktionen väljs medvetet material med låg miljöpåverkan.